Om du är inflyttande till Hallstaviks Elverk ek.för dvs elnät

Anmäl till ditt nuvarande elhandelsföretag att du flyttar och när. Meddela också om vilket elhandelsföretag du tänker handla av på det nya stället hos oss. När du anmäler inflyttning bör du hos oss ta reda på din nya anläggnings iD och Nätkod. Anl.iD hos oss är 7359992111985xxxxx (de sista fem siffrorna är unika för anläggningen). Nätkoden är alltid HVI.

Om du väljer att köpa din elhandel av Hallstaviks Elverk AB:
Vi skickar ett avtalsförslag som du skriver på och returnerar till oss. Därefter ombesörjer vi en anmälan om leverantörsbyte. Vid bytesdagen läser ditt gamla elnätsföretag av elmätaren och meddelar avläst värde till ditt ”gamla” elhandelsföretag. Du får en slutfaktura från ditt gamla elhandelsföretag och senare första fakturan från oss.

Hur du än väljer elhandelsföretag: Vårt elnätsföretag kommer att skicka fakturor för elnäts-kostnaden.

System för byte av elhandelsleverantör

Nu kan leverantörsbyte (byte av elhandlare) ske varje dag i månaden
Ellagen har ändrats så att det fr o m 1 oktober 2011 är möjligt att byta elhandlare varje dag i månaden. Lagändringen innebär också att ett byte får ta högst 14 dagar att genomföra. Detta ställer stora krav på att t ex flyttningar meddelas i god tid.

Om flyttar till ny adress inom vårt elnätsområde
Då har du möjlighet att välja elhandelsföretag från inflyttningsdagen. Kravet är att avtalet är oss tillhanda senast inflyttningsdagen. Det är viktigt att du har anmält din flytt till med samma flyttdatum och att det är samma person som är både nät- och elkund.

Om du vill byta från oss, Hallstaviks Elverk AB, till annat elhandelsföretag

Kontrollera att du inte har ett bundet avtal med oss. Vid förtida uppsägning av fast avtal beräknas brytersättningen till 25% av avtalat elpris på din kvarvarande förbrukning och fast avgift för kvarvarande avtalsperiod, dock minst 300 kr.

Teckna avtal med ditt nya elhandelsföretag som anmäler leverantörsbytet till oss. Elnätsföretaget meddelar oss att vi kommer att avslutas som elhandelsleverantör. Vi skickar en slutfaktura efter att slutmätarställning registrerats. Hur du än väljer elhandelsföretag: Vårt elnätsföretag kommer att skicka fakturor för elnäts-kostnaden.