Därför ska el ursprungsmärkas.

Alla elhandelsföretag ska informera sina kunder om elens ursprung och om den miljöpåverkan elproduktionen medför. Syftet är att det ska vara enklare för dig som kund att välja elhandels-företag på andra grunder än enbart pris. Eftersom Hallstaviks Elverk AB inte producerar någon egen el, köper vi all elkraft från annan producent.

Under 2019 köpte vi nordisk produktions mix. Vilket innebär att energimixen fördelar sig så här:

Beräkningen av residualmixen

Energimarknadsinspektionen tillhandahåller beräkningen av residualmixen (nordisk elmix), som i dagsläget görs av Grexel på uppdrag av RE-DISS. RE-DISS är en europeisk samarbetsorganisation om ursprungsmärkningen.

Residualmixen för 2020 är beräknad med en metodik (Issuance based method)

Typ Procent
Förnybart 7,99 %
Kärnkraft 37,32 %
Fossilt 54,69 %

Miljöpåverkan för denna mix var:

CO2 365,27 g/kWh och Kärnbränsleavfall var 0,001182 g/kWh

Du kan som kund välja om du vill köpa 100% förnybar ursprungsmärkt el så som vattenkraft, vindkraft eller bra miljöval när du tecknar avtal med oss.

Även vår nya produkt Portföljförvaltning handlas med  100 % förnybar energimix, vilket ger dig ett bra alternativ .

Vill du veta mer: www.energimyndigheten.se