Därför ska el ursprungsmärkas.

Alla elhandelsföretag ska informera sina kunder om elens ursprung och om den miljöpåverkan elproduktionen medför. Syftet är att det ska vara enklare för dig som kund att välja elhandels-företag på andra grunder än enbart pris. Eftersom Hallstaviks Elverk AB inte producerar någon egen el, köper vi all elkraft från annan producent.

Under 2022 köpte vi nordisk produktions mix till vårt rörliga elhandelsavtal. Vilket innebär att energimixen fördelar sig så här:

Beräkningen av residualmixen

Energimarknadsinspektionen tillhandahåller beräkningen av residualmixen (nordisk elmix), som i dagsläget görs av Grexel på uppdrag av RE-DISS. RE-DISS är en europeisk samarbetsorganisation om ursprungsmärkningen.

Residualmixen för 2022 är beräknad med en metodik (Issuance based method)

Illustration som visar residualmixen 2022, samma information som finns i illustrationen finns även som text på webbsidan.

Typ Procent
Förnybart 13,67 %
Kärnkraft 22,39 %
Fossilt 63,94 %

Miljöpåverkan för denna nordiska mix var:

CO2 467,62 g/kWh och Kärnbränsleavfall var 0,00076 g/kWh

Vår produkt Portföljförvaltning handlas med  100 % förnybar energimix, vilket ger dig ett bra alternativ .

 

Vill du veta mer: www.energimyndigheten.se 

och beräkningen finns på https://ei.se/bransch/ursprungsmarkning-av-el/residualmix